สอศ.ลงภาคใต้เปิดประชุมวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง

สอศ.ลงภาคใต้เปิดประชุมวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ร่วมบรรยายพิเศษ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ กล่าวรายงาน

มีผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ 81 แห่ง และภาคเอกชน 43 แห่ง เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประชุมวิชาการ เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์

นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องนโยบายการจัดการศึกษาของน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา

ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าวต่อว่า โดย สอศ. ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนากําลังคน อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ” และแนวคิด “ประเทศไทยมั่นคง รำ่รวย ด้วยมืออาชีวะ” ด้วย 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) และ 5 นโยบายหลัก (Policy) เพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าใจร่วมกัน

โดยเฉพาะการเน้นย้ำกับทุกท่าน เกี่ยวกับแนวทางที่จะร่วมกันดําเนินงาน โดยผู้บริหารที่รับนโยบายไปสู่สถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

รวมถึงส่งเสริมการจัดการและการพัฒนาอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยมั่นใจว่าการสื่อสารในข้อมูลที่ถูกต้อง ความเข้าใจร่วมกัน เป็นปัจจัยความสําเร็จของงาน ภายใต้ OVEC One Team

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากสร้างการรับรู้ สร้างการสื่อสารแล้ว ยังร่วมพลังในการจัดการอาชีวศึกษา เขตภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ให้มีความเข้มแข็งในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับการอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง โดยนำ 16 soft skills เป็นแนวทางให้ผู้เรียน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างที่หลากหลาย บริหารจัดการเวลาเป็น มีความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ หาเหตุผลเพื่อตัดสินใจได้ อีกทั้งยังต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการทำงาน มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นี่คือสิ่งผู้เรียนอาชีวศึกษาของต้องมี เพื่อการขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จึงอยากจะถือโอกาสนี้สื่อสารกับทุกท่านว่า การดําเนินงานต่าง ๆ ได้ให้ความสําคัญกับทุกภูมิภาค และพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาไปด้วยกัน” ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ schmadeke-inc.com

แทงบอล

Releated